<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4 > Modüller

Hızlı Yönerge Kılavuzu

Mevcut Diller:  de  |  en  |  es  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr  |  zh-cn 

Bu hızlı yönerge kılavuzunda Apache yapılandırma yönergelerinin kullanımı, öntanımlı değerleri, durumu ve bağlamı gösterilmiştir. Bunların her biri hakkında ayrıntılı bilgi almak için Yönerge Sözlüğüne bakınız.

İlk sütunda yönergenin ismi ve kullanımı belirtilmiştir. İkinci sütunda yönergenin varsa öntanımlı değeri gösterilmiştir. Eğer öntanımlı değer sütuna sığmayacak kadar uzunsa sığmayan kısmı kırpılıp yerine “+” imi konmuştur.

Aşağıda sağdaki gösterge tablolarına uygun olarak, üçüncü sütunda yönergenin kullanımına izin verilen bağlamlar, dördüncü sütunda ise yönergenin durumu gösterilmiştir.

 A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  X 
ssunucu geneli
ksanal konak
ddizin
h.htaccess
ÇÇekirdek
MMPM
TTemel
EEklenti
DDeneysel
HHarici
AcceptFilter protocol kabul_süzgecisÇ
Bir protokolün dinleyici soketleri için en iyilemeleri ayarlar
AcceptPathInfo On|Off|Default Default skdhÇ
Dosya isminden sonra belirtilen yol verisini kabul veya reddeder.
AccessFileName filename [filename] ... .htaccess skÇ
Dağıtık yapılandırma dosyasının ismi belirtilir.
Action action-type cgi-script [virtual]skdhT
Activates a CGI script for a particular handler or content-type
AddAlt metin dosya [dosya] ...skdhT
Dosyaya göre seçilen simgenin yerinde gösterilecek metni belirler.
AddAltByEncoding metin MIME-kodlaması [MIME-kodlaması] ...skdhT
Dosyanın MIME kodlamasına göre seçilen simgenin yerinde gösterilecek metni belirler.
AddAltByType metin MIME-türü [MIME-türü] ...skdhT
Dosyanın MIME türüne göre seçilen simgenin yerinde gösterilecek metni belirler.
AddCharset charset extension [extension] ...skdhT
Maps the given filename extensions to the specified content charset
AddDefaultCharset On|Off|karküm Off skdhÇ
Bir yanıtın içerik türü text/plain veya text/html olduğunda eklenecek öntanımlı karakter kümesi parametresini belirler.
AddDescription metin dosya [dosya] ...skdhT
Bir dosya için gösterilecek açıklama belirtilir.
AddEncoding encoding extension [extension] ...skdhT
Maps the given filename extensions to the specified encoding type
AddHandler handler-name extension [extension] ...skdhT
Maps the filename extensions to the specified handler
AddIcon simge isim [isim] ...skdhT
Bir dosya için gösterilecek simgeyi dosya adına göre belirler.
AddIconByEncoding simge MIME-kodlaması [MIME-kodlaması] ...skdhT
Bir dosya için gösterilecek simgeyi dosyanın MIME kodlamasına göre belirler.
AddIconByType simge MIME-türü [MIME-türü] ...skdhT
Bir dosya için gösterilecek simgeyi dosyanın MIME türüne göre belirler.
AddInputFilter filter[;filter...] extension [extension] ...skdhT
Maps filename extensions to the filters that will process client requests
AddLanguage language-tag extension [extension] ...skdhT
Maps the given filename extension to the specified content language
AddModuleInfo module-name stringskE
Adds additional information to the module information displayed by the server-info handler
AddOutputFilter filter[;filter...] extension [extension] ...skdhT
Maps filename extensions to the filters that will process responses from the server
AddOutputFilterByType filter[;filter...] media-type [media-type] ...skdhT
assigns an output filter to a particular media-type
AddType media-type extension [extension] ...skdhT
Maps the given filename extensions onto the specified content type
Alias URL-yolu dosya-yolu | dizin-yoluskT
URL’leri dosya sistemi konumlarıyla eşler.
AliasMatch "düzenli-ifade" "dosya-yolu|dizin-yolu"skT
URL’leri dosya sistemi konumlarıyla düzenli ifadeleri kullanarak eşler.
Allow from all|host|env=[!]env-variable [host|env=[!]env-variable] ...dhE
Controls which hosts can access an area of the server
AllowCONNECT port[-port] [port[-port]] ... 443 563 skE
Ports that are allowed to CONNECT through the proxy
AllowEncodedSlashes On|Off|NoDecode Off skÇ
Kodlanmış dosya yolu ayracı içeren URL’lere izin verilip verilmeyeceğini belirler.
AllowMethods reset|HTTP-method [HTTP-method]... reset dD
Restrict access to the listed HTTP methods
AllowOverride All|None|yönerge-türü [yönerge-türü] ... None (2.3.9 ve sonr +dÇ
.htaccess dosyalarında bulunmasına izin verilen yönerge türleri belirtilir.
AllowOverrideList None|yönerge [yönerge-türü] ... None dÇ
.htaccess dosyalarında izin verilecek yönergeler tek tek belirtilir
Anonymous user [user] ...dhE
Specifies userIDs that are allowed access without password verification
Anonymous_LogEmail On|Off On dhE
Sets whether the password entered will be logged in the error log
Anonymous_MustGiveEmail On|Off On dhE
Specifies whether blank passwords are allowed
Anonymous_NoUserID On|Off Off dhE
Sets whether the userID field may be empty
Anonymous_VerifyEmail On|Off Off dhE
Sets whether to check the password field for a correctly formatted email address
AuthBasicAuthoritative On|Off On dhT
Sets whether authorization and authentication are passed to lower level modules
AuthBasicFake off|username [password]dhT
Fake basic authentication using the given expressions for username and password
AuthBasicProvider provider-name [provider-name] ... file dhT
Sets the authentication provider(s) for this location
AuthBasicUseDigestAlgorithm MD5|Off Off dhT
Check passwords against the authentication providers as if Digest Authentication was in force instead of Basic Authentication.
AuthDBDUserPWQuery querydE
SQL query to look up a password for a user
AuthDBDUserRealmQuery querydE
SQL query to look up a password hash for a user and realm.
AuthDBMGroupFile file-pathdhE
Sets the name of the database file containing the list of user groups for authorization
AuthDBMType default|SDBM|GDBM|NDBM|DB default dhE
Sets the type of database file that is used to store passwords
AuthDBMUserFile file-pathdhE
Sets the name of a database file containing the list of users and passwords for authentication
AuthDigestAlgorithm MD5|MD5-sess MD5 dhE
Selects the algorithm used to calculate the challenge and response hashes in digest authentication
AuthDigestDomain URI [URI] ...dhE
URIs that are in the same protection space for digest authentication
AuthDigestNonceLifetime seconds 300 dhE
How long the server nonce is valid
AuthDigestProvider provider-name [provider-name] ... file dhE
Sets the authentication provider(s) for this location
AuthDigestQop none|auth|auth-int [auth|auth-int] auth dhE
Determines the quality-of-protection to use in digest authentication
AuthDigestShmemSize size 1000 sE
The amount of shared memory to allocate for keeping track of clients
AuthFormAuthoritative On|Off On dhT
Sets whether authorization and authentication are passed to lower level modules
AuthFormBody fieldnamedT
The name of a form field carrying the body of the request to attempt on successful login
AuthFormDisableNoStore On|Off Off dT
Disable the CacheControl no-store header on the login page
AuthFormFakeBasicAuth On|Off Off dT
Fake a Basic Authentication header
AuthFormLocation fieldnamedT
The name of a form field carrying a URL to redirect to on successful login
AuthFormLoginRequiredLocation urldT
The URL of the page to be redirected to should login be required
AuthFormLoginSuccessLocation urldT
The URL of the page to be redirected to should login be successful
AuthFormLogoutLocation uridT
The URL to redirect to after a user has logged out
AuthFormMethod fieldnamedT
The name of a form field carrying the method of the request to attempt on successful login
AuthFormMimetype fieldnamedT
The name of a form field carrying the mimetype of the body of the request to attempt on successful login
AuthFormPassword fieldnamedT
The name of a form field carrying the login password
AuthFormProvider provider-name [provider-name] ... file dhT
Sets the authentication provider(s) for this location
AuthFormSitePassphrase secretdT
Bypass authentication checks for high traffic sites
AuthFormSize sizedT
The largest size of the form in bytes that will be parsed for the login details
AuthFormUsername fieldnamedT
The name of a form field carrying the login username
AuthGroupFile file-pathdhT
Sets the name of a text file containing the list of user groups for authorization
AuthLDAPAuthorizePrefix prefix AUTHORIZE_ dhE
Specifies the prefix for environment variables set during authorization
AuthLDAPBindAuthoritativeoff|on on dhE
Determines if other authentication providers are used when a user can be mapped to a DN but the server cannot successfully bind with the user's credentials.
AuthLDAPBindDN distinguished-namedhE
Optional DN to use in binding to the LDAP server
AuthLDAPBindPassword passworddhE
Password used in conjuction with the bind DN
AuthLDAPCharsetConfig file-pathsE
Language to charset conversion configuration file
AuthLDAPCompareAsUser on|off off dhE
Use the authenticated user's credentials to perform authorization comparisons
AuthLDAPCompareDNOnServer on|off on dhE
Use the LDAP server to compare the DNs
AuthLDAPDereferenceAliases never|searching|finding|always always dhE
When will the module de-reference aliases
AuthLDAPGroupAttribute attribute member uniquemember +dhE
LDAP attributes used to identify the user members of groups.
AuthLDAPGroupAttributeIsDN on|off on dhE
Use the DN of the client username when checking for group membership
AuthLDAPInitialBindAsUser off|on off dhE
Determines if the server does the initial DN lookup using the basic authentication users' own username, instead of anonymously or with hard-coded credentials for the server
AuthLDAPInitialBindPatternregex substitution (.*) $1 (remote use +dhE
Specifies the transformation of the basic authentication username to be used when binding to the LDAP server to perform a DN lookup
AuthLDAPMaxSubGroupDepth Number 10 dhE
Specifies the maximum sub-group nesting depth that will be evaluated before the user search is discontinued.
AuthLDAPRemoteUserAttribute uiddhE
Use the value of the attribute returned during the user query to set the REMOTE_USER environment variable
AuthLDAPRemoteUserIsDN on|off off dhE
Use the DN of the client username to set the REMOTE_USER environment variable
AuthLDAPSearchAsUser on|off off dhE
Use the authenticated user's credentials to perform authorization searches
AuthLDAPSubGroupAttribute attributedhE
Specifies the attribute labels, one value per directive line, used to distinguish the members of the current group that are groups.
AuthLDAPSubGroupClass LdapObjectClass groupOfNames groupO +dhE
Specifies which LDAP objectClass values identify directory objects that are groups during sub-group processing.
AuthLDAPUrl url [NONE|SSL|TLS|STARTTLS]dhE
URL specifying the LDAP search parameters
AuthMerging Off | And | Or Off dhT
Controls the manner in which each configuration section's authorization logic is combined with that of preceding configuration sections.
AuthName auth-domaindhT
Authorization realm for use in HTTP authentication
AuthnCacheContext directory|server|custom-stringdT
Specify a context string for use in the cache key
AuthnCacheEnablesT
Enable Authn caching configured anywhere
AuthnCacheProvideFor authn-provider [...]dhT
Specify which authn provider(s) to cache for
AuthnCacheSOCache provider-name[:provider-args]sT
Select socache backend provider to use
AuthnCacheTimeout timeout (seconds)dhT
Set a timeout for cache entries
<AuthnProviderAlias baseProvider Alias> ... </AuthnProviderAlias>sT
Enclose a group of directives that represent an extension of a base authentication provider and referenced by the specified alias
AuthnzFcgiCheckAuthnProvider provider-name|None option ...dE
Enables a FastCGI application to handle the check_authn authentication hook.
AuthnzFcgiDefineProvider type provider-name backend-addresssE
Defines a FastCGI application as a provider for authentication and/or authorization
AuthType None|Basic|Digest|FormdhT
Type of user authentication
AuthUserFile file-pathdhT
Sets the name of a text file containing the list of users and passwords for authentication
AuthzDBDLoginToReferer On|Off Off dE
Determines whether to redirect the Client to the Referring page on successful login or logout if a Referer request header is present
AuthzDBDQuery querydE
Specify the SQL Query for the required operation
AuthzDBDRedirectQuery querydE
Specify a query to look up a login page for the user
AuthzDBMType default|SDBM|GDBM|NDBM|DB default dhE
Sets the type of database file that is used to store list of user groups
<AuthzProviderAlias baseProvider Alias Require-Parameters> ... </AuthzProviderAlias> sT
Enclose a group of directives that represent an extension of a base authorization provider and referenced by the specified alias
AuthzSendForbiddenOnFailure On|Off Off dhT
Send '403 FORBIDDEN' instead of '401 UNAUTHORIZED' if authentication succeeds but authorization fails
BalancerGrowth # 5 skE
Number of additional Balancers that can be added Post-configuration
BalancerInherit On|Off On skE
Inherit ProxyPassed Balancers/Workers from the main server
BalancerMember [balancerurl] url [key=value [key=value ...]]dE
Add a member to a load balancing group
BalancerPersist On|Off Off skE
Attempt to persist changes made by the Balancer Manager across restarts.
BufferedLogs On|Off Off sT
Günlük girdilerini diske yazmadan önce bellekte tamponlar
BufferSize integer 131072 skdhE
Maximum size in bytes to buffer by the buffer filter
CacheDefaultExpire seconds 3600 (one hour) skdhE
The default duration to cache a document when no expiry date is specified.
CacheDetailHeader on|off off skdhE
Add an X-Cache-Detail header to the response.
CacheDirLength length 2 skE
The number of characters in subdirectory names
CacheDirLevels levels 2 skE
The number of levels of subdirectories in the cache.
CacheDisable url-string | onskdhE
Disable caching of specified URLs
CacheEnable cache_type [url-string]skdE
Enable caching of specified URLs using a specified storage manager
CacheFile file-path [file-path] ...sD
Cache a list of file handles at startup time
CacheHeader on|off off skdhE
Add an X-Cache header to the response.
CacheIgnoreCacheControl On|Off Off skE
Ignore request to not serve cached content to client
CacheIgnoreHeaders header-string [header-string] ... None skE
Do not store the given HTTP header(s) in the cache.
CacheIgnoreNoLastMod On|Off Off skdhE
Ignore the fact that a response has no Last Modified header.
CacheIgnoreQueryString On|Off Off skE
Ignore query string when caching
CacheIgnoreURLSessionIdentifiers identifier [identifier] ... None skE
Ignore defined session identifiers encoded in the URL when caching
CacheKeyBaseURL URL http://example.com skE
Override the base URL of reverse proxied cache keys.
CacheLastModifiedFactor float 0.1 skdhE
The factor used to compute an expiry date based on the LastModified date.
CacheLock on|off off skE
Enable the thundering herd lock.
CacheLockMaxAge integer 5 skE
Set the maximum possible age of a cache lock.
CacheLockPath directory /tmp/mod_cache-lock +skE
Set the lock path directory.
CacheMaxExpire seconds 86400 (one day) skdhE
The maximum time in seconds to cache a document
CacheMaxFileSize bytes 1000000 skdhE
The maximum size (in bytes) of a document to be placed in the cache
CacheMinExpire seconds 0 skdhE
The minimum time in seconds to cache a document
CacheMinFileSize bytes 1 skdhE
The minimum size (in bytes) of a document to be placed in the cache
CacheNegotiatedDocs On|Off Off skT
Allows content-negotiated documents to be cached by proxy servers
CacheQuickHandler on|off on skE
Run the cache from the quick handler.
CacheReadSize bytes 0 skdhE
The minimum size (in bytes) of the document to read and be cached before sending the data downstream
CacheReadTime milliseconds 0 skdhE
The minimum time (in milliseconds) that should elapse while reading before data is sent downstream
CacheRoot directoryskE
The directory root under which cache files are stored
CacheSocache type[:args]skE
The shared object cache implementation to use
CacheSocacheMaxSize bytes 102400 skdhE
The maximum size (in bytes) of an entry to be placed in the cache
CacheSocacheMaxTime seconds 86400 skdhE
The maximum time (in seconds) for a document to be placed in the cache
CacheSocacheMinTime seconds 600 skdhE
The minimum time (in seconds) for a document to be placed in the cache
CacheSocacheReadSize bytes 0 skdhE
The minimum size (in bytes) of the document to read and be cached before sending the data downstream
CacheSocacheReadTime milliseconds 0 skdhE
The minimum time (in milliseconds) that should elapse while reading before data is sent downstream
CacheStaleOnError on|off on skdhE
Serve stale content in place of 5xx responses.
CacheStoreExpired On|Off Off skdhE
Attempt to cache responses that the server reports as expired
CacheStoreNoStore On|Off Off skdhE
Attempt to cache requests or responses that have been marked as no-store.
CacheStorePrivate On|Off Off skdhE
Attempt to cache responses that the server has marked as private
CGIDScriptTimeout time[s|ms]skdhT
The length of time to wait for more output from the CGI program
CGIMapExtension cgi-yolu .uzantıdhÇ
CGI betik yorumlayıcısını saptama tekniğini belirler.
CGIPassAuth On|Off Off dhÇ
HTTP yetkilendirme başlıklarının betiklere CGI değişkenleri olarak aktarılmasını etkin kılar
CharsetDefault charsetskdhE
Charset to translate into
CharsetOptions option [option] ... ImplicitAdd skdhE
Configures charset translation behavior
CharsetSourceEnc charsetskdhE
Source charset of files
ContentDigest On|Off Off skdhÇ
Content-MD5 HTTP yanıt başlıklarının üretimini etkin kılar.
CustomLog dosya|borulu-süreç biçem|takma-ad [env=[!]ortam-değişkeni]| expr=ifade]skT
Günlük dosyasın ismini ve girdi biçemini belirler.
Dav On|Off|provider-name Off dE
Enable WebDAV HTTP methods
DavDepthInfinity on|off off skdE
Allow PROPFIND, Depth: Infinity requests
DavGenericLockDB file-pathskdE
Location of the DAV lock database
DavLockDB file-pathskE
Location of the DAV lock database
DavMinTimeout seconds 0 skdE
Minimum amount of time the server holds a lock on a DAV resource
DBDExptime time-in-seconds 300 skE
Keepalive time for idle connections
DBDInitSQL "SQL statement"skE
Execute an SQL statement after connecting to a database
DBDKeep number 2 skE
Maximum sustained number of connections
DBDMax number 10 skE
Maximum number of connections
DBDMin number 1 skE
Minimum number of connections
DBDParams param1=value1[,param2=value2]skE
Parameters for database connection
DBDPersist On|OffskE
Whether to use persistent connections
DBDPrepareSQL "SQL statement" labelskE
Define an SQL prepared statement
DBDriver nameskE
Specify an SQL driver
DefaultIcon URL-yoluskdhT
Özel bir simge atanmamış dosyalar için gösterilecek simgeyi belirler.
DefaultLanguage language-tagskdhT
Defines a default language-tag to be sent in the Content-Language header field for all resources in the current context that have not been assigned a language-tag by some other means.
DefaultRuntimeDir dizin-yolu DEFAULT_REL_RUNTIME +sÇ
Sunucunun çalışma anı dosyaları için temel dizin
DefaultType ortam-türü|none none skdhÇ
Değeri none olduğu takdirde, bu yönergenin bir uyarı vermekten başka bir etkisi yoktur. Önceki sürümlerde, bu yönerge, sunucunun ortam türünü saptayamadığı durumda göndereceği öntanımlı ortam türünü belirlerdi.
Define değişken-ismi [değişken-değeri]skdÇ
Bir değişken tanımlar
DeflateBufferSize value 8096 skE
Fragment size to be compressed at one time by zlib
DeflateCompressionLevel valueskE
How much compression do we apply to the output
DeflateFilterNote [type] notenameskE
Places the compression ratio in a note for logging
DeflateInflateLimitRequestBodyvalueskdhE
Maximum size of inflated request bodies
DeflateInflateRatioBurst valueskdhE
Maximum number of times the inflation ratio for request bodies can be crossed
DeflateInflateRatioLimit valueskdhE
Maximum inflation ratio for request bodies
DeflateMemLevel value 9 skE
How much memory should be used by zlib for compression
DeflateWindowSize value 15 skE
Zlib compression window size
Deny from all|host|env=[!]env-variable [host|env=[!]env-variable] ...dhE
Controls which hosts are denied access to the server
<Directory "dizin-yolu"> ... </Directory>skÇ
Sadece ismi belirtilen dosya sistemi dizininde ve bunun altdizinlerinde ve bunların içeriğinde uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalar.
DirectoryCheckHandler On|Off Off skdhT
Başka bir eylemci yapılandırılmışsa bu modülün nasıl yanıt vereceğini belirler
DirectoryIndex disabled | yerel-url [yerel-url] ... index.html skdhT
İstemci bir dizin istediğinde dizin içeriğini listeler.
DirectoryIndexRedirect on | off | permanent | temp | seeother | 3xx-kodu off skdhT
Dizin içerik listeleri için harici bir yönlendirme yapılandırır.
<DirectoryMatch düzifd> ... </DirectoryMatch>skÇ
Bir düzenli ifade ile eşleşen dosya sistemi dizinlerinin içeriklerine uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalar.
DirectorySlash On|Off On skdhT
Bölü çizgisi ile biten yönlendirmeleri açar/kapar.
DocumentRoot dizin-yolu "/usr/local/apache/ +skÇ
İstemciye görünür olan ana belge ağacının kök dizinini belirler.
DTracePrivileges On|Off Off sD
Determines whether the privileges required by dtrace are enabled.
DumpIOInput On|Off Off sE
Dump all input data to the error log
DumpIOOutput On|Off Off sE
Dump all output data to the error log
<Else> ... </Else>skdhÇ
Önceki bir <If> veya <ElseIf> bölümünün koşulu, çalışma anında bir istek tarafından yerine getirilmediği takdirde uygulanacak yönergeleri içerir
<ElseIf ifade> ... </ElseIf>skdhÇ
İçerdiği koşulun bir istek tarafınan sağlandığı ancak daha önceki bir <If> veya <ElseIf> bölümlerininkilerin sağlanmadığı durumda kapsadığı yönergelerin uygulanmasını sağlar
EnableMMAP On|Off On skdhÇ
Teslimat sırasında okunacak dosyalar için bellek eşlemeyi etkin kılar.
EnableSendfile On|Off Off skdhÇ
Dosyaların istemciye tesliminde çekirdeğin dosya gönderme desteğinin kullanımını etkin kılar.
Error iletiskdhÇ
Özel bir hata iletisiyle yapılandırma çözümlemesini durdurur
ErrorDocument hata-kodu belgeskdhÇ
Bir hata durumunda sunucunun istemciye ne döndüreceğini belirler.
ErrorLog dosya-yolu|syslog[:oluşum] logs/error_log (Uni +skÇ
Sunucunun hata günlüğünü tutacağı yeri belirler.
ErrorLogFormat [connection|request] biçemskÇ
Hata günlüğü girdileri için biçem belirtimi
ExampleskdhD
Demonstration directive to illustrate the Apache module API
ExpiresActive On|Off Off skdhE
Enables generation of Expires headers
ExpiresByType MIME-type <code>secondsskdhE
Value of the Expires header configured by MIME type
ExpiresDefault <code>secondsskdhE
Default algorithm for calculating expiration time
ExtendedStatus On|Off Off[*] sÇ
Her istekte ek durum bilgisinin izini sürer
ExtFilterDefine filtername parameterssE
Define an external filter
ExtFilterOptions option [option] ... NoLogStderr dE
Configure mod_ext_filter options
FallbackResource disabled | yerel-urlskdhT
Bir dosya ile eşleşmeyen istekler için öntanımlı URL tanımlar
FileETag bileşen ... MTime Size skdhÇ
Duruk dosyalar için ETag HTTP yanıt başlığını oluşturmakta kullanılacak dosya özniteliklerini belirler.
<Files "dosya-adı"> ... </Files>skdhÇ
Dosya isimleriyle eşleşme halinde uygulanacak yönergeleri içerir.
<FilesMatch düzifd> ... </FilesMatch>skdhÇ
Düzenli ifadelerin dosya isimleriyle eşleşmesi halinde uygulanacak yönergeleri içerir.
FilterChain [+=-@!]filter-name ...skdhT
Configure the filter chain
FilterDeclare filter-name [type]skdhT
Declare a smart filter
FilterProtocol filter-name [provider-name] proto-flagsskdhT
Deal with correct HTTP protocol handling
FilterProvider filter-name provider-name expressionskdhT
Register a content filter
FilterTrace filter-name levelskdT
Get debug/diagnostic information from mod_filter
ForceLanguagePriority None|Prefer|Fallback [Prefer|Fallback] Prefer skdhT
Action to take if a single acceptable document is not found
ForceType ortam-türü|NonedhÇ
Bütün dosyaların belirtilen ortam türüyle sunulmasına sebep olur.
ForensicLog dosya-adı|borulu-süreçskE
Adli günlük için dosya ismini belirler.
GlobalLog dosya|boru|sağlayıcı biçem|takma_ad [env=[!]ortam_değişkeni| expr=ifade]sT
Günlük dosyasının ismini ve biçemini belirler
GprofDir /tmp/gprof/|/tmp/gprof/%skÇ
gmon.out ayrıntılı inceleme verisinin yazılacağı dizin
H2Direct on|off on for h2c, off for +skE
H2 Direct Protocol Switch
H2KeepAliveTimeout secondsskE
Timeout (in seconds) for idle HTTP/2 connections
H2MaxSessionStreams n 100 skE
Maximum number of active streams per HTTP/2 session.
H2MaxWorkerIdleSeconds n 600 sE
Maximum number of seconds h2 workers remain idle until shut down.
H2MaxWorkers nsE
Maximum number of worker threads to use per child process.
H2MinWorkers nsE
Minimal number of worker threads to use per child process.
H2ModernTLSOnly on|off on skE
Require HTTP/2 connections to be "modern TLS" only
H2Push on|off on skE
H2 Server Push Switch
H2PushDiarySize n 256 skE
H2 Server Push Diary Size
H2PushPriority mime-type [after|before|interleaved] [weight] * After 16 skE
H2 Server Push Priority
H2SerializeHeaders on|off off skE
Serialize Request/Response Processing Switch
H2SessionExtraFiles nskE
Number of Extra File Handles
H2StreamMaxMemSize bytes 65536 skE
Maximum amount of output data buffered per stream.
H2StreamTimeout seconds 0 skE
Timeout (in seconds) for idle HTTP/2 connections
H2Timeout seconds 5 skE
Timeout (in seconds) for HTTP/2 connections
H2TLSCoolDownSecs seconds 1 skE
-
H2TLSWarmUpSize amount 1048576 skE
-
H2Upgrade on|off on for h2c, off for +skE
H2 Upgrade Protocol Switch
H2WindowSize bytes 65535 skE
Size of Stream Window for upstream data.
Header [condition] add|append|echo|edit|edit*|merge|set|setifempty|unset|note header [[expr=]value [replacement] [early|env=[!]varname|expr=expression]] skdhE
Configure HTTP response headers
HeaderName dosya-ismiskdhT
Dizin listesinin tepesine yerleştirilecek dosyanın ismini belirler.
HeartbeatAddress addr:portsD
Multicast address for heartbeat packets
HeartbeatListenaddr:portsD
multicast address to listen for incoming heartbeat requests
HeartbeatMaxServers number-of-servers 10 sD
Specifies the maximum number of servers that will be sending heartbeat requests to this server
HeartbeatStorage file-path logs/hb.dat sD
Path to store heartbeat data
HeartbeatStorage file-path logs/hb.dat sD
Path to read heartbeat data
HostnameLookups On|Off|Double Off skdÇ
İstemci IP adresleri üzerinde DNS sorgularını etkin kılar.
IdentityCheck On|Off Off skdE
Enables logging of the RFC 1413 identity of the remote user
IdentityCheckTimeout seconds 30 skdE
Determines the timeout duration for ident requests
<If ifade> ... </If>skdhÇ
Çalışma anında bir koşul bir istek tarafından yerine getirildiği takdirde uygulanacak yönergeleri barındırır.
<IfDefine [!]parametre-adı> ... </IfDefine>skdhÇ
Başlatma sırasında bir doğruluk sınamasından sonra işleme sokulacak yönergeleri sarmalar.
<IfModule [!]modül-dosyası|modül-betimleyici> ... </IfModule>skdhÇ
Belli bir modülün varlığına veya yokluğuna göre işleme sokulacak yönergeleri sarmalar.
ImapBase map|referer|URL http://servername/ skdhT
Default base for imagemap files
ImapDefault error|nocontent|map|referer|URL nocontent skdhT
Default action when an imagemap is called with coordinates that are not explicitly mapped
ImapMenu none|formatted|semiformatted|unformatted formatted skdhT
Action if no coordinates are given when calling an imagemap
Include dosya-yolu|dizin-yolu|jokerskdÇ
Sunucu yapılandırma dosyalarının başka dosyaları içermesini sağlar.
IncludeOptional dosya-yolu|dizin-yolu|jokerskdÇ
Diğer yapılandırma dosyalarının sunucu yapılandırma dosyasına dahil edilmesini sağlar
IndexHeadInsert "imlenim ..."skdhT
Bir dizin sayfasının HEAD bölümüne metin yerleştirir.
IndexIgnore dosya [dosya] ... "." skdhT
Dizin içerik listesinden gizlenecek dosyaların listesi belirtilir.
IndexIgnoreReset ON|OFFskdhT
Bir dizini listelerken gizlenecek dosyalar listesini boşaltır
IndexOptions [+|-]seçenek [[+|-]seçenek] ...skdhT
Dizin içerik listesini yapılandıracak seçenekler belirtilir.
IndexOrderDefault Ascending|Descending Name|Date|Size|Description Ascending Name skdhT
Dizin içerik listesinin öntanımlı sıralamasını belirler.
IndexStyleSheet url-yoluskdhT
Dizin listesine bir biçembent ekler.
ISAPIAppendLogToErrors on|off off skdhT
Record HSE_APPEND_LOG_PARAMETER requests from ISAPI extensions to the error log
ISAPIAppendLogToQuery on|off on skdhT
Record HSE_APPEND_LOG_PARAMETER requests from ISAPI extensions to the query field
ISAPICacheFile file-path [file-path] ...skT
ISAPI .dll files to be loaded at startup
ISAPIFakeAsync on|off off skdhT
Fake asynchronous support for ISAPI callbacks
ISAPILogNotSupported on|off off skdhT
Log unsupported feature requests from ISAPI extensions
ISAPIReadAheadBuffer size 49152 skdhT
Size of the Read Ahead Buffer sent to ISAPI extensions
KeepAlive On|Off On skÇ
HTTP kalıcı bağlantılarını etkin kılar
KeepAliveTimeout sayı[ms] 5 skÇ
Bir kalıcı bağlantıda sunucunun bir sonraki isteği bekleme süresi
KeptBodySize azami_bayt_sayısı 0 dT
mod_include gibi süzgeçler tarafından kullanılma olasılığına karşı istek gövdesi iptal edilmek yerine belirtilen azami boyutta tutulur.
LanguagePriority MIME-lang [MIME-lang] ...skdhT
The precendence of language variants for cases where the client does not express a preference
LDAPCacheEntries number 1024 sE
Maximum number of entries in the primary LDAP cache
LDAPCacheTTL seconds 600 sE
Time that cached items remain valid
LDAPConnectionPoolTTL n -1 skE
Discard backend connections that have been sitting in the connection pool too long
LDAPConnectionTimeout secondssE
Specifies the socket connection timeout in seconds
LDAPLibraryDebug 7sE
Enable debugging in the LDAP SDK
LDAPOpCacheEntries number 1024 sE
Number of entries used to cache LDAP compare operations
LDAPOpCacheTTL seconds 600 sE
Time that entries in the operation cache remain valid
LDAPReferralHopLimit numberdhE
The maximum number of referral hops to chase before terminating an LDAP query.
LDAPReferrals On|Off|default On dhE
Enable referral chasing during queries to the LDAP server.
LDAPRetries number-of-retries 3 sE
Configures the number of LDAP server retries.
LDAPRetryDelay seconds 0 sE
Configures the delay between LDAP server retries.
LDAPSharedCacheFile directory-path/filenamesE
Sets the shared memory cache file
LDAPSharedCacheSize bytes 500000 sE
Size in bytes of the shared-memory cache
LDAPTimeout seconds 60 sE
Specifies the timeout for LDAP search and bind operations, in seconds
LDAPTrustedClientCert type directory-path/filename/nickname [password]dhE
Sets the file containing or nickname referring to a per connection client certificate. Not all LDAP toolkits support per connection client certificates.
LDAPTrustedGlobalCert type directory-path/filename [password]sE
Sets the file or database containing global trusted Certificate Authority or global client certificates
LDAPTrustedMode typeskE
Specifies the SSL/TLS mode to be used when connecting to an LDAP server.
LDAPVerifyServerCert On|Off On sE
Force server certificate verification
<Limit yöntem [yöntem] ... > ... </Limit>dhÇ
Erişimi sınırlanacak HTTP yöntemleri için erişim sınırlayıcıları sarmalar.
<LimitExcept yöntem [yöntem] ... > ... </LimitExcept>dhÇ
İsimleri belirtilenler dışında kalan HTTP yöntemleri için kullanılacak erişim sınırlayıcıları sarmalar.
LimitInternalRecursion sayı [sayı] 10 skÇ
Dahili yönlendirmelerin ve istek içi isteklerin azami sayısını belirler.
LimitRequestBody bayt-sayısı 0 skdhÇ
İstemci tarafından gönderilen HTTP istek gövdesinin toplam uzunluğunu sınırlar.
LimitRequestFields sayı 100 skÇ
İstemciden kabul edilecek HTTP isteği başlık alanlarının sayısını sınırlar.
LimitRequestFieldSize bayt-sayısı 8190 skÇ
İstemciden kabul edilecek HTTP isteği başlık uzunluğunu sınırlar.
LimitRequestLine bayt-sayısı 8190 skÇ
İstemciden kabul edilecek HTTP istek satırının uzunluğunu sınırlar.
LimitXMLRequestBody bayt-sayısı 1000000 skdhÇ
Bir XML temelli istek gövdesinin uzunluğunu sınırlar.
<Location "URL-yolu|URL"> ... </Location>skÇ
İçerdiği yönergeler sadece eşleşen URL’lere uygulanır.
<LocationMatch düzifade> ... </LocationMatch>skÇ
İçerdiği yönergeler sadece düzenli ifadelerle eşleşen URL’lere uygulanır.
LogFormat biçem|takma-ad [takma-ad] "%h %l %u %t \"%r\" +skT
Bir günlük dosyasında kullanılmak üzere girdi biçemi tanımlar.
LogIOTrackTTFB ON|OFF OFF skdhE
İlk baytın yazılmasına kadar geçen süreyi izler
LogLevel [modül:]seviye [modül:seviye] ... warn skdÇ
Hata günlüklerinin ayrıntı seviyesini belirler.
LogMessage message [hook=hook] [expr=expression] dD
Log user-defined message to error log
LuaAuthzProvider provider_name /path/to/lua/script.lua function_namesD
Plug an authorization provider function into mod_authz_core
LuaCodeCache stat|forever|never stat skdhD
Configure the compiled code cache.
LuaHookAccessChecker /path/to/lua/script.lua hook_function_name [early|late]skdhD
Provide a hook for the access_checker phase of request processing
LuaHookAuthChecker /path/to/lua/script.lua hook_function_name [early|late]skdhD
Provide a hook for the auth_checker phase of request processing
LuaHookCheckUserID /path/to/lua/script.lua hook_function_name [early|late]skdhD
Provide a hook for the check_user_id phase of request processing
LuaHookFixups /path/to/lua/script.lua hook_function_nameskdhD
Provide a hook for the fixups phase of a request processing
LuaHookInsertFilter /path/to/lua/script.lua hook_function_nameskdhD
Provide a hook for the insert_filter phase of request processing
LuaHookLog /path/to/lua/script.lua log_function_nameskdhD
Provide a hook for the access log phase of a request processing
LuaHookMapToStorage /path/to/lua/script.lua hook_function_nameskdhD
Provide a hook for the map_to_storage phase of request processing
LuaHookTranslateName /path/to/lua/script.lua hook_function_name [early|late]skD
Provide a hook for the translate name phase of request processing
LuaHookTypeChecker /path/to/lua/script.lua hook_function_nameskdhD
Provide a hook for the type_checker phase of request processing
LuaInherit none|parent-first|parent-last parent-first skdhD
Controls how parent configuration sections are merged into children
LuaInputFilter filter_name /path/to/lua/script.lua function_namesD
Provide a Lua function for content input filtering
LuaMapHandler uri-pattern /path/to/lua/script.lua [function-name]skdhD
Map a path to a lua handler
LuaOutputFilter filter_name /path/to/lua/script.lua function_namesD
Provide a Lua function for content output filtering
LuaPackageCPath /path/to/include/?.soaskdhD
Add a directory to lua's package.cpath
LuaPackagePath /path/to/include/?.luaskdhD
Add a directory to lua's package.path
LuaQuickHandler /path/to/script.lua hook_function_nameskD
Provide a hook for the quick handler of request processing
LuaRoot /path/to/a/directoryskdhD
Specify the base path for resolving relative paths for mod_lua directives
LuaScope once|request|conn|thread|server [min] [max] once skdhD
One of once, request, conn, thread -- default is once
<Macro name [par1 .. parN]> ... </Macro>skdT
Define a configuration file macro
MaxKeepAliveRequests sayı 100 skÇ
Bir kalıcı bağlantıda izin verilen istek sayısı
MaxRangeOverlaps default | unlimited | none | aralık-sayısı 20 skdÇ
Özkaynağın tamamını döndürmeden önce izin verilen üst üste binen aralık sayısı (100-200,150-300 gibi)
MaxRangeReversals default | unlimited | none | aralık-sayısı 20 skdÇ
Özkaynağın tamamını döndürmeden önce izin verilen ters sıralı aralık sayısı (100-200,50-70 gibi)
MaxRanges default | unlimited | none | aralık-sayısı 200 skdÇ
Özkaynağın tamamını döndürmeden önce izin verilen aralık sayısı
MergeTrailers [on|off] off skÇ
Trailer alanlarının başlığa dahil edilip edilmeyeceğini belirler
MetaDir directory .web skdhE
Name of the directory to find CERN-style meta information files
MetaFiles on|off off skdhE
Activates CERN meta-file processing
MetaSuffix suffix .meta skdhE
File name suffix for the file containing CERN-style meta information
MimeMagicFile file-pathskE
Enable MIME-type determination based on file contents using the specified magic file
MMapFile file-path [file-path] ...sD
Map a list of files into memory at startup time
ModemStandard V.21|V.26bis|V.32|V.92dD
Modem standard to simulate
ModMimeUsePathInfo On|Off Off dT
Tells mod_mime to treat path_info components as part of the filename
MultiviewsMatch Any|NegotiatedOnly|Filters|Handlers [Handlers|Filters] NegotiatedOnly skdhT
The types of files that will be included when searching for a matching file with MultiViews
Mutex mekanizma [default|muteks-ismi] ... [OmitPID] default sÇ
Muteks mekanizmasını ve kilit dosyası dizinini tüm muteksler veya belirtilenler için yapılandırır
NameVirtualHost adres[:port]sÇ
ÖNERİLMİYOR: İsme dayalı sanal konaklar için IP adresi belirtir
NoProxy host [host] ...skE
Hosts, domains, or networks that will be connected to directly
NWSSLTrustedCerts filename [filename] ...sT
List of additional client certificates
NWSSLUpgradeable [IP-address:]portnumbersT
Allows a connection to be upgraded to an SSL connection upon request
Options [+|-]seçenek [[+|-]seçenek] ... FollowSymlinks skdhÇ
Belli bir dizinde geçerli olacak özellikleri yapılandırır.
Order ordering Deny,Allow dhE
Controls the default access state and the order in which Allow and Deny are evaluated.
PassEnv ortam-değişkeni [ortam-değişkeni] ...skdhT
Ortam değişkenlerini kabuktan aktarır.
PrivilegesMode FAST|SECURE|SELECTIVE FAST skdD
Trade off processing speed and efficiency vs security against malicious privileges-aware code.
Protocol protokolskÇ
Dinlenen bir soket için protokol
ProtocolEcho On|Off Off skD
Turn the echo server on or off
Protocols protokol ... http/1.1 skÇ
Sunucu/sanal konak için kullanılabilecek protokoller
ProtocolsHonorOrder On|Off On skÇ
Uzlaşma sırasında protokollerin öncelik sırasını belirler
<Proxy wildcard-url> ...</Proxy>skE
Container for directives applied to proxied resources
ProxyAddHeaders Off|On On skdE
Add proxy information in X-Forwarded-* headers
ProxyBadHeader IsError|Ignore|StartBody IsError skE
Determines how to handle bad header lines in a response
ProxyBlock *|word|host|domain [word|host|domain] ...skE
Words, hosts, or domains that are banned from being proxied
ProxyDomain DomainskE
Default domain name for proxied requests
ProxyErrorOverride On|Off Off skdE
Override error pages for proxied content
ProxyExpressDBMFile <pathname>skE
Pathname to DBM file.
ProxyExpressDBMFile <type>skE
DBM type of file.
ProxyExpressEnable [on|off]skE
Enable the module functionality.
ProxyFtpDirCharset character set ISO-8859-1 skdE
Define the character set for proxied FTP listings
ProxyFtpEscapeWildcards [on|off]skdE
Whether wildcards in requested filenames are escaped when sent to the FTP server
ProxyFtpListOnWildcard [on|off]skdE
Whether wildcards in requested filenames trigger a file listing
ProxyHTMLBufSize bytesskdT
Sets the buffer size increment for buffering inline scripts and stylesheets.
ProxyHTMLCharsetOut Charset | *skdT
Specify a charset for mod_proxy_html output.
ProxyHTMLDocType HTML|XHTML [Legacy]
OR
ProxyHTMLDocType fpi [SGML|XML]
skdT
Sets an HTML or XHTML document type declaration.
ProxyHTMLEnable On|Off Off skdT
Turns the proxy_html filter on or off.
ProxyHTMLEvents attribute [attribute ...]skdT
Specify attributes to treat as scripting events.
ProxyHTMLExtended On|Off Off skdT
Determines whether to fix links in inline scripts, stylesheets, and scripting events.
ProxyHTMLFixups [lowercase] [dospath] [reset]skdT
Fixes for simple HTML errors.
ProxyHTMLInterp On|Off Off skdT
Enables per-request interpolation of ProxyHTMLURLMap rules.
ProxyHTMLLinks element attribute [attribute2 ...]skdT
Specify HTML elements that have URL attributes to be rewritten.
ProxyHTMLMeta On|Off Off skdT
Turns on or off extra pre-parsing of metadata in HTML <head> sections.
ProxyHTMLStripComments On|Off Off skdT
Determines whether to strip HTML comments.
ProxyHTMLURLMap from-pattern to-pattern [flags] [cond]skdT
Defines a rule to rewrite HTML links
ProxyIOBufferSize bytes 8192 skE
Determine size of internal data throughput buffer
<ProxyMatch regex> ...</ProxyMatch>skE
Container for directives applied to regular-expression-matched proxied resources
ProxyMaxForwards number -1 skE
Maximium number of proxies that a request can be forwarded through
ProxyPass [path] !|url [key=value [key=value ...]] [nocanon] [interpolate] [noquery]skdE
Maps remote servers into the local server URL-space
ProxyPassInherit On|Off On skE
Inherit ProxyPass directives defined from the main server
ProxyPassInterpolateEnv On|Off Off skdE
Enable Environment Variable interpolation in Reverse Proxy configurations
ProxyPassMatch [regex] !|url [key=value [key=value ...]]skdE
Maps remote servers into the local server URL-space using regular expressions
ProxyPassReverse [path] url [interpolate]skdE
Adjusts the URL in HTTP response headers sent from a reverse proxied server
ProxyPassReverseCookieDomain internal-domain public-domain [interpolate]skdE
Adjusts the Domain string in Set-Cookie headers from a reverse- proxied server
ProxyPassReverseCookiePath internal-path public-path [interpolate]skdE
Adjusts the Path string in Set-Cookie headers from a reverse- proxied server
ProxyPreserveHost On|Off Off skdE
Use incoming Host HTTP request header for proxy request
ProxyReceiveBufferSize bytes 0 skE
Network buffer size for proxied HTTP and FTP connections
ProxyRemote match remote-serverskE
Remote proxy used to handle certain requests
ProxyRemoteMatch regex remote-serverskE
Remote proxy used to handle requests matched by regular expressions
ProxyRequests On|Off Off skE
Enables forward (standard) proxy requests
ProxySCGIInternalRedirect On|Off|Headername On skdE
Enable or disable internal redirect responses from the backend
ProxySCGISendfile On|Off|Headername Off skdE
Enable evaluation of X-Sendfile pseudo response header
ProxySet url key=value [key=value ...]dE
Set various Proxy balancer or member parameters
ProxySourceAddress addressskE
Set local IP address for outgoing proxy connections
ProxyStatus Off|On|Full Off skE
Show Proxy LoadBalancer status in mod_status
ProxyTimeout secondsskE
Network timeout for proxied requests
ProxyVia On|Off|Full|Block Off skE
Information provided in the Via HTTP response header for proxied requests
QualifyRedirectURL ON|OFF OFF skdÇ
REDIRECT_URL ortam değişkeninin tamamen nitelenmiş olup olmayacağını denetler
ReadmeName dosya-ismiskdhT
Dizin listesinin sonuna yerleştirilecek dosyanın ismini belirler.
Redirect [durum] URL-yolu URLskdhT
İstemciyi, bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir URL’ye yönlendirir.
RedirectMatch [durum] düzenli-ifade URLskdhT
Geçerli URL ile eşleşen bir düzenli ifadeye dayanarak bir harici yönlendirme gönderir.
RedirectPermanent URL-yolu URLskdhT
İstemciyi, kalıcı bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir URL’ye yönlendirir.
RedirectTemp URL-yolu URLskdhT
İstemciyi, geçici bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir URL’ye yönlendirir.
ReflectorHeader inputheader [outputheader]skdhT
Reflect an input header to the output headers
RemoteIPHeader header-fieldskT
Declare the header field which should be parsed for useragent IP addresses
RemoteIPInternalProxy proxy-ip|proxy-ip/subnet|hostname ...skT
Declare client intranet IP addresses trusted to present the RemoteIPHeader value
RemoteIPInternalProxyList filenameskT
Declare client intranet IP addresses trusted to present the RemoteIPHeader value
RemoteIPProxiesHeader HeaderFieldNameskT
Declare the header field which will record all intermediate IP addresses
RemoteIPTrustedProxy proxy-ip|proxy-ip/subnet|hostname ...skT
Declare client intranet IP addresses trusted to present the RemoteIPHeader value
RemoteIPTrustedProxyList filenameskT
Declare client intranet IP addresses trusted to present the RemoteIPHeader value
RemoveCharset extension [extension] ...kdhT
Removes any character set associations for a set of file extensions
RemoveEncoding extension [extension] ...kdhT
Removes any content encoding associations for a set of file extensions
RemoveHandler extension [extension] ...kdhT
Removes any handler associations for a set of file extensions
RemoveInputFilter extension [extension] ...kdhT
Removes any input filter associations for a set of file extensions
RemoveLanguage extension [extension] ...kdhT
Removes any language associations for a set of file extensions
RemoveOutputFilter extension [extension] ...kdhT
Removes any output filter associations for a set of file extensions
RemoveType extension [extension] ...kdhT
Removes any content type associations for a set of file extensions
RequestHeader add|append|edit|edit*|merge|set|setifempty|unset header [[expr=]value [replacement] [early|env=[!]varname|expr=expression]] skdhE
Configure HTTP request headers
RequestReadTimeout [header=timeout[-maxtimeout][,MinRate=rate] [body=timeout[-maxtimeout][,MinRate=rate] skE
Set timeout values for receiving request headers and body from client.
Require [not] entity-name [entity-name] ...dhT
Tests whether an authenticated user is authorized by an authorization provider.
<RequireAll> ... </RequireAll>dhT
Enclose a group of authorization directives of which none must fail and at least one must succeed for the enclosing directive to succeed.
<RequireAny> ... </RequireAny>dhT
Enclose a group of authorization directives of which one must succeed for the enclosing directive to succeed.
<RequireNone> ... </RequireNone>dhT
Enclose a group of authorization directives of which none must succeed for the enclosing directive to not fail.
RLimitCPU saniye|max [saniye|max]skdhÇ
Apache httpd alt süreçleri tarafından çalıştırılan süreçlerin işlemci tüketimine sınırlama getirir.
RLimitMEM bayt-sayısı|max [bayt-sayısı|max] skdhÇ
Apache httpd alt süreçleri tarafından çalıştırılan süreçlerin bellek tüketimine sınırlama getirir.
RLimitNPROC sayı|max [sayı|max]skdhÇ
Apache httpd alt süreçleri tarafından çalıştırılabilecek süreç sayısına sınırlama getirir.
Satisfy Any|All All dhE
Interaction between host-level access control and user authentication
Script method cgi-scriptskdT
Activates a CGI script for a particular request method.
ScriptAlias URL-yolu dosya-yolu|dizin-yoluskT
Bir URL’yi dosya sistemindeki bir yere eşler ve hedefi bir CGI betiği olarak çalıştırır.
ScriptAliasMatch düzenli-ifade dosya-yolu|dizin-yoluskT
Bir URL’yi dosya sistemindeki bir yere düzenli ifade kullanarak eşler ve hedefi bir CGI betiği olarak çalıştırır.
ScriptInterpreterSource Registry|Registry-Strict|Script Script skdhÇ
CGI betikleri için yorumlayıcı belirleme tekniği
ScriptLog file-pathskT
Location of the CGI script error logfile
ScriptLogBuffer bytes 1024 skT
Maximum amount of PUT or POST requests that will be recorded in the scriptlog
ScriptLogLength bytes 10385760 skT
Size limit of the CGI script logfile
ScriptSock file-path cgisock sT
The filename prefix of the socket to use for communication with the cgi daemon
SecureListen [IP-address:]portnumber Certificate-Name [MUTUAL]sT
Enables SSL encryption for the specified port
SeeRequestTail On|Off Off sÇ
İsteğin 63 karakterden büyük olduğu varsayımıyla, mod_status'un ilk 63 karakteri mi yoksa son 63 karakteri mi göstereceğini belirler.
ServerAdmin eposta-adresi|URLskÇ
Sunucunun hata iletilerinde istemciye göstereceği eposta adresi
ServerAlias konakadı [konakadı] ...kÇ
İstekleri isme dayalı sanal konaklarla eşleştirilirken kullanılacak konak adları için başka isimler belirtebilmeyi sağlar.
ServerName [şema://]tam-nitelenmiş-alan-adı[:port] skÇ
Sunucunun özdeşleşeceği konak ismi ve port.
ServerPath URL-yolukÇ
Uyumsuz bir tarayıcı tarafından erişilmesi için bir isme dayalı sanal konak için meşru URL yolu
ServerRoot dizin-yolu /usr/local/apache sÇ
Sunucu yapılandırması için kök dizin
ServerSignature On|Off|EMail Off skdhÇ
Sunucu tarafından üretilen belgelerin dipnotunu ayarlar.
ServerTokens Major|Minor|Min[imal]|Prod[uctOnly]|OS|Full Full sÇ
Server HTTP yanıt başlığını yapılandırır.
SetEnv ortam-değişkeni [değer]skdhT
Ortam değişkenlerini tanımlar.
SetHandler eylemci-ismi|NoneskdhÇ
Eşleşen tüm dosyaların belli bir eylemci tarafından işlenmesine sebep olur.
SetInputFilter süzgeç[;süzgeç...]skdhÇ
POST girdilerini ve istemci isteklerini işleyecek süzgeçleri belirler.
SetOutputFilter süzgeç[;süzgeç...]skdhÇ
Sunucunun yanıtlarını işleyecek süzgeçleri belirler.
SSIEndTag tag "-->" skT
String that ends an include element
SSIErrorMsg message "[an error occurred +skdhT
Error message displayed when there is an SSI error
SSIETag on|off off dhT
Controls whether ETags are generated by the server.
SSILastModified on|off off dhT
Controls whether Last-Modified headers are generated by the server.
SSILegacyExprParser on|off off dhT
Enable compatibility mode for conditional expressions.
SSIStartTag tag "<!--#" skT
String that starts an include element
SSITimeFormat formatstring "%A, %d-%b-%Y %H:%M +skdhT
Configures the format in which date strings are displayed
SSIUndefinedEcho string "(none)" skdhT
String displayed when an unset variable is echoed
TimeOut saniye 60 skÇ
Bir istek için başarısız olmadan önce belirli olayların gerçekleşmesi için sunucunun geçmesini bekleyeceği süre.
TraceEnable [on|off|extended] on skÇ
TRACE isteklerinde davranış şeklini belirler
TransferLog dosya|borulu-süreç [takma-ad]skT
Bir günlük dosyasının yerini belirtir.
TypesConfig file-path conf/mime.types sT
The location of the mime.types file
UnDefine değişken-ismisÇ
Bir değişkeni tanımsız yapar
UndefMacro nameskdT
Undefine a macro
UnsetEnv ortam-değişkeni [ortam-değişkeni] ...skdhT
Ortamdaki değişkenleri tanımsız hale getirir.
Use name [value1 ... valueN] skdT
Use a macro
UseCanonicalName On|Off|DNS Off skdÇ
Sunucunun kendi adını ve portunu nasıl belirleyeceğini ayarlar
UseCanonicalPhysicalPort On|Off Off skdÇ
Sunucunun kendi adını ve portunu nasıl belirleyeceğini ayarlar
VHostCGIMode On|Off|Secure On kD
Determines whether the virtualhost can run subprocesses, and the privileges available to subprocesses.
VHostPrivs [+-]?privilege-name [[+-]?privilege-name] ...kD
Assign arbitrary privileges to subprocesses created by a virtual host.
VHostGroup unix-groupidkD
Sets the Group ID under which a virtual host runs.
VHostPrivs [+-]?privilege-name [[+-]?privilege-name] ...kD
Assign arbitrary privileges to a virtual host.
VHostSecure On|Off On kD
Determines whether the server runs with enhanced security for the virtualhost.
VHostUser unix-useridkD
Sets the User ID under which a virtual host runs.
<VirtualHost adres[:port] [adres[:port]] ...> ... </VirtualHost>sÇ
Sadece belli bir konak ismine ve porta uygulanacak yönergeleri barındırır.
XBitHack on|off|full off skdhT
Parse SSI directives in files with the execute bit set

Mevcut Diller:  de  |  en  |  es  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr  |  zh-cn 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our mailing lists.