<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.2 > Programlar

Please note

This document refers to the 2.2 version of Apache httpd, which is no longer maintained. The active release is documented here. If you have not already upgraded, please follow this link for more information.

You may follow this link to go to the current version of this document.

configure - kaynak ağacını yapılandırır

Mevcut Diller:  en  |  ko  |  tr 

configure betiği, Apache HTTP Sunucusunun kaynak kodlarını belli bir platform için yapılandırmakta ve derlemekte kullanılır. Sunucuyu kişisel gereksinimlerinize uygun şekilde derlemek için çeşitli seçeneklere sahiptir.

Bu betik Apache HTTP Sunucusu kaynak paketinin kök dizininde bulunur ve sadece Unix ve benzeri sistemlerde kullanılabilir. Kaynak paketinin diğer platformalarda yapılandırılması ve derlenmesi hakkında bilgi edinmek için platform belgelerine bakınız.

Ayrıca bakınız:

top

Komut Satırı

configure betiğini kaynak paketinin kök dizininden başka bir yere kopyalayıp çalıştırmamalısınız.

./configure [seçenek]... [değişken=değer]...

CC, CFLAGS gibi ortam değişkenlerini değişken=değer atamaları biçiminde kullanabilirsiniz. Kullanışlı değişkenlerin bazıları aşağıda açıklanmıştır.

top

Seçenekler

Yapılandırma seçenekleri

Aşağıdaki seçenekler configure betiğinin kendi davranışını belirlemekte kullanılır.

-C
--config-cache
--cache-file=config.cache için bir kısaltmadır.
--cache-file=dosya
Sınama sonuçları dosya dosyasında saklanır. Bu seçenek açıkça belirtilmedikçe işlevsizdir.
-h
--help [short|recursive]
Yardım metnini basar ve çıkar. short değeriyle sadece bu pakete özgü seçenekler listelenir. recursive değeriyle ise paketin içindeki tüm paketler için kısa bir yardım metni basılır.
-n
--no-create
configure betiği normal olarak çalışır fakat herhangi bir çıktı dosyası üretmez. Derleme için Makefile dosyalarını üretmeksizin sınamaların sonuçlarını görmek için yararlıdır.
-q
--quiet
Yapılandırma sürecinde checking ... iletilerini basmaz.
--srcdir=dizin
dizin dizinini kaynak dosyaları dizini olarak tanımlar. configure betiğinin bulunduğu dizin veya bir üst dizin öntanımlıdır.
--silent
--quiet ile aynı.
-V
--version
Telif hakkı bilgilerini gösterir ve çıkar.

Kurulum dizinleri

Bu seçenekler kurulum dizinlerini tanımlar. Kurulum dizinleri seçilmiş yerleşime bağımlıdır.

--prefix=PREFIX
Mimariden bağımsız dosyalar PREFIX dizininin altına kurulur. /usr/local/apache2 öntanımlı kurulum dizinidir.
--exec-prefix=EPREFIX
Mimariye bağımlı dosyalar EPREFIX dizininin altına kurulur. Bunun için PREFIX dizini öntanımlı kurulum dizinidir.

Öntanımlı olarak, make install tüm dosyaların /usr/local/apache2/bin, /usr/local/apache2/lib gibi dizinlere kurulmasını sağlar. Kurulum dizini önekini örneğin, --prefix=$HOME şeklinde belirterek kurulumun başka bir yere yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Bir dizin yerleşimi tanımlamak

--enable-layout=LAYOUT
Kaynak kodu ve derleme betikleri kurulum ağacının LAYOUT yerleşimine dayalı olduğu varsayımıyla yapılandırılır. Bu seçenek sayesinde Apache HTTP Sunucusu kurulumu içinde her dosya türü için farklı bir yer belirleyebilirsiniz. config.layout dosyasında böyle yapılandırma örnekleri vardır. Örnekleri izleyerek kendi yapılandırmanızı oluşturabilirsiniz. Bu dosyada örneğin FOO isimli yerleşim <Layout FOO>...</Layout> bölümü içinde düzenlenmiştir ve her yerleşim için böyle ayrı bir bölüm vardır. Öntanımlı yerleşim Apache’dir.

Kurulum dizinlerinde ince ayar

Kurulum dizinlerini daha iyi denetim altında tutmak için aşağıdaki seçenekler kullanılır. Lütfen, dizin öntanımlılarının autoconf tarafından tanımlandığına ve seçilen yerleşim ayarlarının bunları yerini aldığına dikkat ediniz.

--bindir=dizin
Kullanıcı tarafından çalıştırılabilen dosyalar dizin dizinine kurulur. Bunlar htpasswd, dbmmanage gibi site yönetimi için yararlı destek programlarıdır. Öntanımlı olarak bu dosyalar EPREFIX/bin dizinine kurulur.
--datadir=dizin
Mimariden bağımsız salt okunur veriler dizin dizinine kurulur. Bunların öntanımlı kurulum dizini PREFIX/share dizinidir. Bu seçenek autoconf tarafından atanır ve şimdilik kullanılmamıştır.
--includedir=dizin
C başlık dosyaları dizin dizinine kurulur. Bunların öntanımlı kurulum dizini PREFIX/include dizinidir.
--infodir=dizin
Info belgeleri dizin dizinine kurulur. Bunların öntanımlı kurulum dizini PREFIX/info dizinidir. Bu seçenek şimdilik kullanılmamıştır.
--libdir=dizin
Nesne kod kütüphaneleri dizin dizinine kurulur. Bunların öntanımlı kurulum dizini PREFIX/lib dizinidir.
--libexecdir=dizin
Paylaşımlı modüller gibi program dosyaları dizin dizinine kurulur. Öntanımlı olarak libexecdir bu dizini EPREFIX/modules olarak tanımlar.
--localstatedir=dizin
Düzenlenebilir tek makinelik veri dizin dizinine kurulur. Öntanımlı olarak localstatedir bu dizini PREFIX/var olarak tanımlar. Bu seçenek autoconf tarafından atanır ve şimdilik kullanılmamıştır.
--mandir=dizin
Kılavuz sayfaları dizin dizinine kurulur. Öntanımlı olarak mandir bu dizini EPREFIX/man olarak tanımlar.
--oldincludedir=dizin
GCC harici C başlık dosyaları dizin dizinine kurulur. Öntanımlı olarak oldincludedir bu dizini /usr/include olarak tanımlar. Bu seçenek autoconf tarafından atanır ve şimdilik kullanılmamıştır.
--sbindir=dizin
Sistem yöneticisi tarafından kullanılabilen programlar dizin dizinine kurulur. Bunlar httpd, apachectl, suexec gibi Apache HTTP Sunucusunu çalıştırmak için gereken programlardır. Öntanımlı olarak sbindir bu dizini EPREFIX/sbin olarak tanımlar.
--sharedstatedir=dizin
Mimariye bağımlı düzenlenebilir veriler dizin dizinine kurulur. Öntanımlı olarak sharedstatedir bu dizini PREFIX/com olarak tanımlar. Bu seçenek autoconf tarafından atanır ve şimdilik kullanılmamıştır.
--sysconfdir=dizin
httpd.conf, mime.types gibi tek makinelik salt okunur sunucu yapılandırma dosyaları dizin dizinine kurulur. Öntanımlı olarak sysconfdir bu dizini PREFIX/conf olarak tanımlar.

Sistem türleri

Bu seçenekleri Apache HTTP Sunucusunu başka bir platformda çalıştırmak üzere çapraz derleme yaparken kullanılır. Normal durumlarda sunucu derlendiği platformda çalıştırıldığından bu seçenekler kullanılmaz.

--build=derleme-ortamı
Derleme araçlarının derleneceği sistemin sistem türünü tanımlar. config.guess betiği ile elde edilen sonuç öntanımlıdır.
--host=çalışma-ortamı
Sunucunun çalışacağı sistemin sistem türünü tanımlar. Öntanımlı sistem türü derleme-ortamı’dır.
--target=hedef-ortam
Derleyicileri hedef-ortam sistem türü için yapılandırır. Öntanımlı sistem türü çalışma-ortamı’dır. Bu seçenek autoconf tarafından atanır ve Apache HTTP Sunucusu için gerekli değildir.

Seçimlik özellikler

Bu seçenekler HTTP sunucunuzun sahip olmasını istediğiniz özelliklerin hassas olarak ayarlanmasını sağlar.

Genel sözdizimi

Bir özelliği etkin kılmak veya iptal etmek için genellikle şu sözdizimi kullanılır:

--disable-özellik
Sunucu özellik özelliğine sahip olmaz. Bu seçenek--enable-özellik=no seçeneğine eşdeğerdir.
--enable-özellik[=değer]
Sunucu özellik özelliğine sahip olur. değer belirtilmediği takdirde yes (evet) öntanımlıdır.
--enable-modül=shared
Belirtilen modül DSO modülü olarak derlenir.
--enable-modül=static
Öntanımlı olarak etkin olan modüller durağan ilintilenir. Bunu bu seçenekle alenen zorlayabilirsiniz.

Bilginize

--enable-filanca seçeneğinin varlığı configure betiğinin filanca diye bir modül var olmasa bile bundan şikayetçi olmasına sebep olmaz. Bu bakımdan dikkatli olunuz.

Öntanımlı olarak etkin modüller

Bazı modüller öntanımlı olarak derlendiğinden iptal edilmek istenirse bunun açıkça belirtilmesi gerekir. Aşağıdaki seçenekler bu tür modüllerin diğerlerinden bağımsız olarak derlenmemesini sağlar.

--disable-actions
mod_actions modülü tarafından sağlanan ve isteklerle tetiklenen eylemleri iptal eder.
--disable-alias
mod_alias modülü tarafından sağlanan, isteklerin farklı dosya sistemi bölümleriyle eşlenmesi iptal edilir.
--disable-asis
mod_asis modülü tarafından sağlanan kendinden HTTP başlıklı dosya türü desteğini iptal eder.
--disable-auth-basic
mod_auth_basic modülü tarafından sağlanan kullanıcıya dayalı erişim denetimi iptal edilir. Bu modül, kullanıcı isminin ve parolasının salt metin dosyalarda saklandığı Temel HTTP Kimlik Doğrulaması için kullanılır.
--disable-autoindex
mod_autoindex modülü tarafından sağlanan dizin içerik listelemesini iptal eder.
--disable-cgi
CGI betiklerine destek sağlayan mod_cgi, çok evreli olmayan MPM kullanıldığında öntanımlı olarak etkin kılınır. CGI desteğini iptal etmek için bu seçeneği kullanın.
--disable-cgid
worker çok evreli MPM’i kullanılırken CGI betikleri için desteği öntanımlı olarak mod_cgid modülü sağlar. CGI desteğini iptal etmek için bu seçeneği kullanın.
--disable-charset-lite
mod_charset_lite modülü tarafından sağlanan karakter kümesi dönüşümleri iptal edilir. Bu modül sadece EBCDIC sistemlerinde öntanımlı olarak kurulur.
--disable-dir
mod_dir modülü tarafından sağlanan dizin isteklerine destek iptal edilir.
--disable-env
mod_env modülü tarafından sağlanan ortam değişkenlerine destek iptal edilir.
--disable-http
HTTP protokolüne destek iptal edilir. http modülü en temel modüldür ve sunucunun bir HTTP sunucusu olarak çalışmasını sağlar. Sadece, HTTP protokolü yerine başka bir protokol kullanmak isterseniz bu seçeneği kullunın. Ne yaptığınızdan gerçekten emin olamıyorsanız bu desteği asla iptal etmeyin.
Dikkat: Bu modül ana kodla daima durağan ilintilidir.
--disable-imagemap
mod_imagemap modülü tarafından sağlanan resim eşlemlerine destek iptal edilir.
--disable-include
mod_include modülü tarafından sağlanan SSI sayfaları desteği iptal edilir.
--disable-log-config
mod_log_config modülü tarafından sağlanan günlük kayıtları yapılandırması iptal edilir. Bu modül olmaksızın sunucu yapılan isteklerin günlük kayıtlarını tutamaz.
--disable-mime
mod_mime modülü istenen dosyanın uzantısına bakarak dosya içeriğinin (MIME türü, dil, karakter kümesi ve kodlama) nasıl ele alınacağını belirler. Bu modülün iptal edilmesi önerilmez.
--disable-negotiation
mod_negotiation modülü tarafından sağlanan içerik dili uzlaşımı iptal edilir.
--disable-setenvif
mod_setenvif modülü tarafından sağlanan başlıklarla ilgili ortam değişkenlerine dayalı destek iptal edilir.
--disable-status
mod_status modülü tarafından sağlanan süreç/evre izleme iptal edilir.
--disable-userdir
mod_userdir modülü tarafından sağlanan, isteklerin kullanıcıya özel dizinlere eşlenmesi iptal edilir.

Öntanımlı olarak etkin olmayan modüller

Bazı modüller öntanımlı olarak derlendiği halde açıkça istenmedikçe veya most ya da all anahtar sözcükleri kullanılmadıkça etkin kılınmazlar (bu konu, aşağıda --enable-mods-shared seçeneğinde daha ayrıntılı ele alınmıştır). Bu modülleri etkinleştirmek için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

--enable-authn-anon
mod_authn_anon modülünün sağladığı anonim kullanıcı erişimi etkin kılınır.
--enable-authn-dbm
mod_authn_dbm modülü kullanıcı isimlerinin ve parolalarının DBM türü veritabanı dosyalarında saklandığı HTTP Temel Kimlik Kanıtlaması için destek sağlar. Bu seçeneği bu modülü etkin kılmak için kullanabilirsiniz.
--enable-authz-dbm
mod_authz_dbm modülü kullanıcı isimlerinin ve parolalarının DBM türü veritabanı dosyalarında saklandığı HTTP Temel Kimlik Kanıtlaması için destek sağlar. Bu seçeneği bu modülü etkin kılmak için kullanabilirsiniz.
--enable-auth-digest
mod_auth_digest modülü tarafından sağlanan RFC2617 Özet Kimlik Kanıtlaması etkin kılınır. Bu modül delilleri salt metin dosyalarda saklar.
--enable-authnz-ldap
mod_authnz_ldap modülü tarafından sağlanan LDAP’a Dayalı Kimlik Kanıtlaması etkin kılınır.
--enable-cache
mod_cache modülü tarafından sağlanan devingen dosya önbelleklemesi etkin kılınır. Bu deneysel modülün kullanımı, aşırı yüklü sunucularda ya da önbellekli vekillerde ilginç sonuçlar verebilir. Bunun yanında en azından bir saklama alanı yönetim modülü (örn, mod_disk_cache veya mod_mem_cache) gerekebilir.
--enable-cern-meta
mod_cern_meta modülü tarafından sağlanan CERN türü temel veri dosyalarına destek etkin kılınır.
--enable-charset-lite
mod_charset_lite modülü tarafından sağlanan karakter kümesi dönüşümleri etkin kılınır. Bu modül sadece EBCDIC sistemlerinde öntanımlı olarak etkindir. Diğer sistemlerde gerekirse alenen etkin kılınması gerekir.
--enable-dav
mod_dav modülü tarafından sağlanan WebDAV protokolü desteği etkin kılınır. Dosya sistemi özkaynaklarına destek için mod_dav_fs modülü de gerekir ve bu seçenekle o da etkin kılınır.
Dikkat: mod_dav sadece http protokolü modülü ile birlikte kullanılabilir.
--enable-dav-fs
mod_dav_fs modülü tarafından sağlanan WebDAV protokolünün dosya sistemi özkaynaklarına erişim desteği etkin kılınır. Bu modül mod_dav modülü için destek sağlar. Bu bakımdan, mod_dav modülünü de etkin kılmak için --enable-dav seçeneğini de kullanmalısınız.
--enable-dav-lock
mod_dav_lock modülü tarafından sağlanan geri destek modüllerine temel DAV kilitleme desteği etkin kılınır. Bu modülün işlevsel olabilmesi için en azından mod_dav modülünün etkin olması gerekir, dolayısıyla bu seçeneği --enable-dav ile birlikte kullanmalısınız.
--enable-deflate
mod_deflate modülü tarafından sağlanan sıkıştırılmış aktarım kodlaması etkin kılınır.
--enable-disk-cache
mod_disk_cache modülü tarafından sağlanan diskte önbellekleme etkin kılınır.
--enable-expires
mod_expires modülü tarafından sağlanan Expires başlığıyla denetim etkin kılınır.
--enable-ext-filter
mod_ext_filter modülü tarafından sağlanan harici süzgeç desteği etkin kılınır.
--enable-file-cache
mod_file_cache modülü tarafından sağlanan dosya önbelleklemesi etkin kılınır.
--enable-headers
mod_headers modülü tarafından sağlanan HTTP başlıkları denetimi etkin kılınır.
--enable-info
mod_info modülü tarafından sağlanan sunucu bilgileri etkin kılınır.
--enable-ldap
mod_ldap modülü tarafından sağlanan LDAP önbelleklemesi ve bağlantı havuzu hizmetleri etkin kılınır.
--enable-logio
mod_logio modülü tarafından sağlanan başlıklarda bulunan girdi ve çıktı bayt sayılarının günlüklenmesi etkin kılınır.
--enable-mem-cache
mod_mem_cache modülü tarafından sağlanan bellekte önbellekleme etkin kılınır.
--enable-mime-magic
mod_mime_magic modülü tarafından sağlanan MIME türlerinin kendiliğinden belirlenmesi desteği etkin kılınır.
--enable-isapi
mod_isapi modülü tarafından sağlanan isapi eklenti desteği etkin kılınır.
--enable-proxy
mod_proxy modülü tarafından sağlanan vekil/ağ-geçidi işlevselliği etkin kılınır. AJP13, CONNECT, FTP, HTTP ve dengeleyici vekil yetenekleri ayrı olarak mod_proxy_ajp, mod_proxy_connect, mod_proxy_ftp, mod_proxy_http ve mod_proxy_balancer modülleri tarafından sağlanır. Bu beş modül bu seçenekle kendiliğinden etkin olur.
--enable-proxy-ajp
mod_proxy_ajp modülü tarafından sağlanan AJP13 (Apache JServ Protokolü 1.3) için vekil desteği etkin kılınır. Bu modül mod_proxy modülünün bir eklentisidir, dolayısıyla bu seçeneği --enable-proxy seçeneği ile birlikte kullanmalısınız.
--enable-proxy-balancer
mod_proxy_balancer modülü tarafından sağlanan AJP13, FTP ve HTTP protokollerine yük dengeleme desteği etkin kılınır. Bu modül mod_proxy modülünün bir eklentisidir, dolayısıyla bu seçeneği --enable-proxy seçeneği ile birlikte kullanmalısınız.
--enable-proxy-connect
mod_proxy_connect modülü tarafından sağlanan CONNECT isteklerine vekil desteği etkin kılınır. Bu modül mod_proxy modülünün bir eklentisidir, dolayısıyla bu seçeneği --enable-proxy seçeneği ile birlikte kullanmalısınız.
--enable-proxy-ftp
mod_proxy_ftp modülü tarafından sağlanan FTP isteklerine vekil desteği etkin kılınır. Bu modül mod_proxy modülünün bir eklentisidir, dolayısıyla bu seçeneği --enable-proxy seçeneği ile birlikte kullanmalısınız.
--enable-proxy-http
mod_proxy_http modülü tarafından sağlanan HTTP isteklerine vekil desteği etkin kılınır. Bu modül mod_proxy modülünün bir eklentisidir, dolayısıyla bu seçeneği --enable-proxy seçeneği ile birlikte kullanmalısınız.
--enable-rewrite
mod_rewrite modülü tarafından sağlanan kurallara dayalı URL kurgulaması etkin kılınır.
--enable-so
mod_so modülü tarafından sağlanan DSO yeteneği etkin kılınır. --enable-mods-shared seçeneği bu seçeneği de etkin kılar.
--enable-speling
mod_speling modülü tarafından sağlanan URL yanlışlarını düzeltme desteği etkin kılınır.
--enable-ssl
mod_ssl modülü tarafından sağlanan SSL/TLS şifreleme desteği etkin kılınır.
--enable-unique-id
mod_unique_id modülü tarafından sağlanan her isteğe bir eşsiz kimlik atama desteği etkin kılınır.
--enable-usertrack
mod_usertrack modülü tarafından sağlanan kullanıcı oturumunu izleme desteği etkin kılınır.
--enable-vhost-alias
mod_vhost_alias modülü tarafından sağlanan kitlesel sanal barındırma desteği etkin kılınır.

Geliştiriciler için modüller

Aşağıdakiler geliştiricilerin yaptıklarını sınamalar için yararlı modülleri etkinleştiren seçeneklerdir. Bu seçenekler öntanımlı olarak etkin değildir. Bu modüllere ihtiyacınız olup olmadığı konusunda bir fikriniz yoksa bu bölümü atlayabilirsiniz.

--enable-bucketeer
mod_bucketeer modülü tarafından sağlanan veri kümelerine müdahale süzgeci etkin kılınır.
--enable-case-filter
mod_case_filter modülünün sağladığı çıktıda büyük harfe dönüşüm süzgeci örneği etkin kılınır.
--enable-case-filter-in
mod_case_filter_in modülünün sağladığı girdide büyük harfe dönüşüm süzgeci örneği etkin kılınır.
--enable-echo
mod_echo modülünün sağladığı ECHO sunucusu etkin kılınır.
--enable-example
Örnek ve demo modülü mod_example etkin kılınır.
--enable-optional-fn-export
mod_optional_fn_export modülünün sağladığı seçimlik işlev ihraç örneği etkin kılınır.
--enable-optional-fn-import
mod_optional_fn_import modülünün sağladığı seçimlik işlev ithal örneği etkin kılınır.
--enable-optional-hook-export
mod_optional_hook_export modülünün sağladığı seçimlik kanca işlev ihraç örneği etkin kılınır.
--enable-optional-hook-import
mod_optional_hook_import modülünün sağladığı seçimlik kanca işlev ithal örneği etkin kılınır.

MPM'ler ve üçüncü parti modüller

Gereken çok süreçlilik modüllerini ve üçüncü parti modülleri etkin kılmak için şu seçenekler kullanılır:

--with-module=modül-türü:modül-dosyası[,modül-türü:modül-dosyası]

Durağan ilintili modüller listesine belirtilen modülleri ekler. Modül kaynak dosyası modül-dosyası, önce Apache HTTP Sunucusu kaynak ağacı altında modules/modül-türü alt dizininde aranır. Modül orada değilse configure betiği modül-dosyası ile bir mutlak dosya yolu belirtildiği varsayımıyla kaynak dosyasını modül-türü alt dizinine kopyalamaya çalışır. Alt dizin mevcut değilse oluşturulur ve içine standart bir Makefile.in yerleştirilir.

Bu seçenek tek kaynak dosyasından oluşan küçük harici modülleri eklemek için yararlıdır. Daha karmaşık modüller için modül üreticisi tarafından sağlanan belgelere bakınız.

Bilginize

Durağan ilintili modüller yerine bir DSO modülü derlemek isterseniz apxs programını kullanınız.

--with-mpm=MPM
Sunucu süreç modeli seçilir. Bu seçenekte çok süreçlilik modüllerinden sadece biri belirtilebilir. Bu seçenek kullanılmadığı takdirde işletim sisteminiz için öntanımlı MPM etkin olur. Bu seçenekte belirtilebilecek MPM isimleri: beos, mpmt_os2, prefork ve worker.

Kümeleme seçenekleri ve diğerleri

--enable-maintainer-mode
Hata ayıklama iletileri ve derleme sırasındaki uyarıların gösterilmesi etkin kılınır.
--enable-mods-shared=modül-listesi

Etkinleştirilip devingen paylaşımlı modül olarak derlenecek modüllerin listesi belirtilir. Yani, bu modüller LoadModule yönergesi kullanılarak devingen olarak yüklenir.

modül-listesi tırnak içine alınmış boşluk ayraçlı modül isimleri listesidir. Modül isimleri önlerindeki mod_ öneki olmaksızın belirtilirler. Örnek:

--enable-mods-shared='headers rewrite dav'

modül-listesi yerine all ve most anahtar sözcükleri de belirtilebilir. Örneğin,

--enable-mods-shared=most

seçeneği ile çoğu modül DSO modülü olarak derlenecektir.

Yetersizlikler: --enable-mods-shared=all aslında bütün modüllerin derlenmesini sağlamaz. Tüm modülleri derlemek için şunu yapabilirsiniz:

./configure \
--with-ldap \
--enable-mods-shared="all ssl ldap cache proxy authn_alias mem_cache file_cache authnz_ldap charset_lite dav_lock disk_cache"

--enable-modules=modül-listesi
Bu seçenek modülleri devingen değil de durağan ilintilemek dışında --enable-mods-shared seçeneğine benzer. Yani bu modüller httpd çalıştırılır çalıştırılmaz etkin olurlar. Yüklenmeleri için LoadModule yönergesine ihtiyaçları yoktur.
--enable-v4-mapped
IPv6 soketlierinin IPv4 bağlantılar üzerinde kullanılması mümkün olur.
--with-port=port
Bu seçenek httpd'nin dinleyeceği portu belirler. Bu port httpd.conf yapılandırma dosyası üretilirken kullanılır. 80. port öntanımlıdır.
--with-program-name
Öntanımlı olan httpd yerine başka bir çalıştırabilir ismi tanımlar.

Seçimlik paketler

Buradaki seçenekler seçimlik paketleri tanımlamak için kullanılır.

Genel sözdizimi

Bir seçimlik paketi tanımlamak için genellikle şöyle bir sözdizimi kullanılır:

--with-paket[=değer]
paket paketi kullanılır. Öntanımlı değer yes’tir.
--without-paket
paket paketi kullanılmaz. Öntanımlı değer no’dur. Bu seçenek autoconf tarafından sağlanmıştır ve Apache HTTP Sunucusu için pek yararlı değildir.

Özel paketler

--with-apr=dizin|dosya
Apache Taşınabilir Arayüzü (APR) httpd kaynak paketinin bir parçası olup HTTP Sunucu ile birlikte derlenir. Eğer kendi kurulu APR’nizi kullanmak isterseniz bunu configure betiğine apr-config betiğinin yolunu belirterek ifade edebilirsiniz. Kurulu APR için bid dizin, dosya ismi veya mutlak dosya yolu belirtebilirsiniz. apr-config ya belirttiğiniz dizinde ya da bin alt dizininde bulunmalıdır.
--with-apr-util=dizin|dosya
Apache Taşınabilir Arayüzü Araçları (APU) httpd kaynak paketinin bir parçası olup HTTP Sunucu ile birlikte derlenir. Eğer kendi kurulu APU’nuzu kullanmak isterseniz bunu configure betiğine apu-config betiğinin yolunu belirterek ifade edebilirsiniz. Kurulu APR için bir dizin, dosya ismi veya mutlak dosya yolu belirtebilirsiniz. apr-config ya belirttiğiniz dizinde ya da bin alt dizininde bulunmalıdır.
--with-ssl=dizin
mod_ssl modülü etkinse configure betiği kurulu bir OpenSSL arayacaktır. Kendi SSL/TLS kurulumunuzun yolunu bu seçenekle belirtebilirsiniz.
--with-z=dizin
Yapılandırmanız gerektirdiği takdirde (örneğin, mod_deflate etkinse) configure betiği kurulu zlib kütüphanesinin yerini tespit etmeye çalışacaktır. Kendi sıkıştırma kütüphanenizin yerini bu seçenekle belirtebilirsiniz.

Apache HTTP Sunucusunun çeşitli bölümleri, mod_authn_dbm, mod_authz_dbm ve mod_rewrite modülünün RewriteMap yönergesi bilgilere erişimi hızlandırmak için basit anahtar/değer veritabanları kullanırlar. SDBM, APU içinde mevcut olduğundan bu veritabanı her zaman kullanılabilir durumdadır. Eğer başka veritabanı türleri kullanmak isterseniz aşağıdaki seçeneklerle bunları etkin kılabilirsiniz:

--with-gdbm[=dizin-yolu]
Bir dizin-yolu belirtilmemişse configure betiği GNU DBM kurulumunun kütüphanelerini ve başlık dosyalarını bulunması olası yerlerde arar. Bir dizin-yolu belirtilmişse configure betiği kurulumun kütüphanelerini dizin-yolu/lib altında, başlık dosyalarını ise dizin-yolu/include altında arayacaktır. Bundan başka, başlık ve kütüphane dosyalarının bulundukları yerler iki nokta imi ile ayrılarak dizin-yolu olarak belirtilebilir.
--with-ndbm[=dizin-yolu]
New DBM kurulumunu araştırması dışında --with-gdbm seçeneği gibidir.
--with-berkeley-db[=dizin-yolu]
Berkeley DB kurulumunu araştırması dışında --with-gdbm seçeneği gibidir.

Bilginize

DBM seçenekleri APU tarafından sağlanmış olup onun yapılandırma betiğine aktarılır. Bu seçenekler --with-apr-util seçeneği ile tanımlanmış bir kurulu APU varsa kullanışlı olur.

HTTP sunucunuz ile birlikte birden fazla DBM gerçeklenimi kullanabilirsiniz. Kullanılacak DBM türünü her zaman çalışma anı yapılandırmanızla yapılandırabilirsiniz.

Destek programları için seçenekler

--enable-static-support
Destek programlarını durağan ilintili olarak derler. Yani çalıştırılabilirin kullandığı bütün kütüphaneler kodla bütünleştirilir. Bu seçenek belirtilmedikçe destek programları daima devingen ilintili olarak derlenir.
--enable-suexec
Çatallanan sürecin kullanıcı ve grup kimliklerinin değiştirilebilmesini sağlayan suexec programının kullanımını etkinleştirir. Sunucunuz üzerinde suid biti etkinleştirilmiş bir program çalıştırmanın sistem güvenliğinde yaratacağı sorunlar hakkında bir fikriniz yoksa bu seçeneği etkinleştirmeyin. suexec yapılandırma seçenekleri aşağıda açıklanmıştır.

Tek bir destek programını aşağıdaki seçenekleri kullanarak bir durağan ilintili çalıştırılabilir olarak derleyebilirsiniz:

--enable-static-ab
ab programının durağan ilintili sürümü derlenir.
--enable-static-checkgid
checkgid programının durağan ilintili sürümü derlenir.
--enable-static-htdbm
htdbm programının durağan ilintili sürümü derlenir.
--enable-static-htdigest
htdigest programının durağan ilintili sürümü derlenir.
--enable-static-htpasswd
htpasswd programının durağan ilintili sürümü derlenir.
--enable-static-logresolve
logresolve programının durağan ilintili sürümü derlenir.
--enable-static-rotatelogs
rotatelogs programının durağan ilintili sürümü derlenir.

suexec yapılandırma seçenekleri

Aşağıdaki seçeneklerle suexec programının davranışı hassas bir şekilde ayarlanabilir. Daha ayrıntılı bilgi için suEXEC yapılandırması ve kurulumuna bakınız.

--with-suexec-bin
Bu seçenek ile suexec çalıştırılabilirinin yeri belirtilir. Öntanımlı olarak --sbindir ile belirtilen dizine kurulur (Kurulum dizinlerinde ince ayar konusuna bakınız).
--with-suexec-caller
Bu seçenek ile suexec’i çalıştırabilecek kullanıcı belirtilir. Normalde httpd programını çalıştıran kullanıcı olmalıdır.
--with-suexec-docroot
Bu seçenek ile suexec'e erişebilecek çalıştırılabilirlerin altında bulunacağı dizin belirtilir. --datadir/htdocs öntanımlıdır.
--with-suexec-gidmin
suexec için hedef kullanıcı olmasına izin verilen en küçük grup kimliğini tanımlamak için kullanılır. 100 öntanımlıdır.
--with-suexec-logfile
suexec günlük dosyasının ismi belirtilir. Öntanımlı olarak bu dosyanın ismi suexec_log olup --logfiledir seçeneği ile belirtilen dizin altında bulunur.
--with-suexec-safepath
suexec tarafından çalıştırılacak süreçlerin çalıştırılabilirlerinin bulunabileceği dizinleri PATH ortam değişkenine tanımlamak için kullanılır. /usr/local/bin:/usr/bin:/bin öntanımlıdır.
--with-suexec-userdir
Bu seçenek, kullanıcı dizinleri altında suexec tarafından çalıştırılacak süreçlerin çalıştırılabilirlerinin bulunabileceği alt dizini tanımlar. suexec programını (mod_userdir tarafından sağlanan) kullanıcıya özel dizinlerde kullanmak istediğinizde bu gereklidir. public_html alt dizini öntanımlıdır.
--with-suexec-uidmin
suexec için hedef kullanıcı olmasına izin verilen en küçük kullanıcı kimliğini tanımlamak için kullanılır. 100 öntanımlıdır.
--with-suexec-umask
suexec tarafından çalıştırılacak süreçler için umask tanımlar. Sisteminiz için geçerli ayarlar öntanımlıdır.
top

Ortam Değişkenleri

configure betiğinin yerleri ve isimleri standartlara uygun olmayan kütüphaneleri ve programları bulmasını yardımcı olan veya configure betiği tarafından yapılan bazı seçimleri değiştirmenizi sağlayacak bazı ortam değişkenleri vardır.

CC
Bu değişkenle derleme sırasında kullanılacak C derleyici komutu tanımlanır.
CFLAGS
Bu değişkenle derleme sırasında kullanılacak C derleyici seçenekleri tanımlanır.
CPP
Bu değişkenle derleme sırasında kullanılacak C önişlemci komutu tanımlanır.
CPPFLAGS
C/C++ önişlemci seçenekleri tanımlanır. Örneğin, eğer başlık dosyaları standart yerlerinde değil de includedir dizinindeyse bunu -Iincludedir seçeneği olarak belirtebilirsiniz.
LDFLAGS
İlintileyici seçenekleri tanımlanır. Örneğin, eğer kütüphane dosyalarınız standart yerlerinde değil de libdir dizinindeyse bunu -Llibdir seçeneği olarak belirtebilirsiniz.

Mevcut Diller:  en  |  ko  |  tr 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Libera.chat, or sent to our mailing lists.